Piedzīvojuma organizētājs Adventures World SIA reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā ar reģ. Nr. 44103119107, turpmāk tekstā ORGANIZATORS, no vienas puses un pakalpojuma pieteicējs, turpmāk tekstā KLIENTS, bez viltus, neviena nepiespiesti, noslēdz šo Līgumu (izprotot katru apspriesto līguma punktu) par pasūtīto pakalpojumu.

  1. Vispārējie noteikumi:
   1.1. KLIENTS pirms pieteikšanās piedzīvojumam iepazīstas ar piedzīvojuma programmu ORGANIZATORA mājas lapā.
   1.2. ORGANIZATORS organizē piedzīvojumu atbilstoši piedzīvojuma programmai.
   1.3. KLIENTS piekrīt, ka viņa/as fiziskās personas dati tiek izmantoti ar piedzīvojumu saistītās dokumentu noformēšanas procedūrās un tiek uzglabāti saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajām tiesību normām.
   1.4. Piedzīvojuma cenā ietilpst tie pakalpojumi, kas norādīti attiecīgā piedāvājuma sadaļā “piedzīvojuma izmaksas ietver”.
  2. Pieteikšanās piedzīvojumam un maksājumi:
   2.1 Kopējā cena par līgumā minēto piedzīvojumu ir norādīta attiecīgā piedāvājuma mājas lapas aprakstā.
   2.2. Piesakoties piedzīvojumam, KLIENTS iemaksā ORGANIZATORAM norādīto rezervācijas iemaksu, kuras apmērs katram piedāvājumam ir individuāls. Veicot šo iemaksu, KLIENTS rezervē sev vietu /-as piedzīvojumā. Atsakoties no dalības piedzīvojumā šī apmaksa netiek atgriezta.
   2.3. Atlikušos maksājumus par pakalpojumu KLIENTS iemaksā ORGANIZATORAM pēc apmaksas grafika jeb termiņiem, kas norādīti attiecīgā piedāvājuma mājas lapas aprakstā. Atsakoties no dalības piedzīvojumā pēc katras no šo apmaksas veikšanas, apmaksātā summa netiek atgriezta.
   2.4. Neveicot atlikušos maksājumus par pakalpojumu pēc noteiktā apmaksas grafika vai kavējot maksājumu veikšanu dalība piedzīvojumā tiek atcelta un apmaksātās summas par piedāvājumu netiek atgrieztas. KLIENTAM nav tiesību pieprasīt šīs apmaksātās summas atpakaļ un ORGANIZATORAM nav tiesības to atgriezt.
   2.5. Dokumentus, kas apliecina samaksu par piedzīvojumu un papildus piemaksām KLIENTAM ir jāsaglabā līdz piedzīvojuma beigām.
  3. ORGANIZATORA tiesības un pienākumi:
   3.1. ORGANIZATORS atbild par klientam piedāvātā piedzīvojuma izpildi, kā tas paredzēts piedzīvojuma programmā, izņemot tos gadījumus, kad saistības netiek pildītas trešās personas, kas nav saistīta ar LĪGUM  paredzētajiem pakalpojumiem, vai KLIENTA vainas dēļ, kā arī force majore apstākļu gadījumā.
   3.2. ORGANIZATORS ir tiesīgs mainīt šī līguma noteikumus 14 dienas pirms piedzīvojuma uzsākšanas, ja šāda nepieciešamība radusies no ORGANIZATORA neatkarīgu iemeslu dēļ vai piedzīvojuma veiksmīgas norises interesēs.
   3.3.  Ārkārtēju apstākļu – t.s force majore (streiki, dabas katastrofas, satiksmes traucējumi, politiskie konflikti u.c. ārkārtēji apstākļi) gadījumā iespējamas izmaiņas piedzīvojuma maršutā, piedzīvojuma dalībnieku izvietošanā.
   3.4. Ja ORGANIZATORAM pirms piedzīvojuma ir zināms, ka atsevišķi pakalpojumi ārzemēs netiek sniegti vai neatbilst piedzīvojuma programmai, ORGANIZATORAM ir tiesības nebrīdinot KLIENTU mainīt attiecīgo pakalpojumu pret līdzvērtīgu. Pakalpojums ir līdzvērtīgs, ja tas atbilst standartam kāds paredzēts piedzīvojuma programmā un negroza piedzīvojuma mērķi un nolūkus.
   3.5. ORGANIZATORS apņemas nekavējoties informēt KLIENTU par piedzīvojuma izmaiņām, ja tas ietekmē piedzīvojuma norisi.
   3.6. Saskaņā ar naktsmītnes iespējām ORGANIZATORAM ir tiesības izvietot KLIENTU divvietīgos (DBL) standarta numuros, bet hosteļu tipa naktsmītnēs ir tiesības izvietot KLIENTU lielāka izmēra standarta numuros.
   3.7. Brauciena laikā var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un video materiāli var tikt izmantoti ORGANIZATORA publicitātes materiālos bez KLIENTA atļaujas.
   3.8. Piedzīvojuma atcelšanas gadījumā KLIENTA iemaksātā nauda tiek atgriezta pilnā apmērā 30 darba dienu laikā.
  4. KLIENTA tiesības un pienākumi:
   4.1. Ja KLIENTAM nav pieņemamas piedzīvojuma izmaiņas vai arī, ja piedzīvojuma programma un pakalpojumi ir būtiski mainīti un to vietā ORGANIZATORS nevar piedāvāt līdzvērtīgu pakalpojumu, KLIENTS ir tiesīgs atteikties no piedzīvojuma saņemot iemaksāto naudu pilnā apmērā.
   4.2. KLIENTAM piedzīvojuma sākumā jāierodas norādītajā vietā un laikā, pretējā gadījumā KLIENTS zaudē 100% piedzīvojuma iemaksu.
   4.3. KLIENTAM patvaļīgi pārtraucot piedzīvojumu vai atsakoties no kāda apmaksāta pakalpojuma piedzīvojuma laikā, kompensācija par neizmantoto daļu netiek izmaksāta.
   4.4. KLIENTAM jāpakļaujas attiecīgās valsts likumiem, jāizpilda muitas un robežkontroles dienesta norādījumi, jāievēro sabiedriskās kārtības vispārpieņemtās normas, pulcēšanās vietas, laiki, jāizpilda grupas vadītāja organizatoriskie norādījumi, jārespektē valstu paražas, tradīcijas un likumi, kā arī ceļabiedru tiesības piedzīvojuma laikā. Ja KLIENTS tos pārkāpj, ORGANIZATORAM ir tiesības pārtraukt KLIENTA piedzīvojumu bez jebkādas kompensācijas un ORGANIZATORS nenes atbildību par šo punktu neievērošanu.
   4.5. Ja brauciena laikā KLIENTAM rodas pretenzijas par sniegtajiem pakalpojumiem, KLIENTS ar rakstisku pretenziju griežas pie grupas vadītāja. Gadījumā, ja pretenziju nav iespējams apmierināt no grupas vadītāja puses vai citu iemeslu dēļ, tiek sastādīts akts, kas kopā ar KLIENTA rakstisku pretenziju tiek iesniegts ORGANIZATORAM saskaņā ar patērētāju tiesību aizsardzības likumu.
   4.5. KLIENTAM ir pienākums atlīdzināt trešajai personai (motorollers, automašīna, naktsmītne, autobuss u.c.) materiālos zaudējumus, kas nodarīti KLIENTA vainas dēļ brauciena laikā. Zaudējumi tiek segti uz vietas.
   4.6. KLIENTS pats atbild par savām personīgajām mantām un dokumentiem. Atbilstoši dažādu valstu robežšķērsošanas noteikumiem jābūt derīgai pasei vismaz 6 mēnešus pēc atgriezšanās no brauciena un kurā ir vismaz 2 brīvas lapaspuses vīzu sadaļā katras no brauciena laikā paredzētās valsts apmeklēšanai. Par citiem nepieciešamajiem dokumentiem ORGANIZATORS apņemas savlaicīgi informēt KLIENTU. Jebkurā gadījumā KLIENTAM ir pienākums ievērot normatīvos aktus, kas nosaka tūrisma braucienos nepieciešamos dokumentus un noteikumus robežu šķērsošanai.
  5. Atteikšanās no brauciena un brauciena atcelšana:
   5.1. KLIENTAM ir tiesības atteikties no brauciena, atteikumam ir jābūt rakstiskam. Šajā gadījumā ORGANIZATORS ietur neatkarīgi no atteikšanās iemesla, izņemot līguma 4.1. punktu, visus klienta veiktos maksājumus.
   5.2. ORGANIZATORAM ir tiesības atcelt KLIENTA braucienu ne vēlāk kā 14 dienas pirms brauciena sākuma, ja ir izsmeltas visas iespējas to noorganizēt, nepārkāpjot pieļaujamo finansiālo zaudējumu robežu. Šajā gadījumā ORGANIZATORS atmaksā KLIENTAM visu iemaksāto summu. KLIENTAM nav tiesību pieprasīt nekādas atcelšanas kompensācijas.
   5.3. ORGANIZATORS neatbild par KLIENTA aizturēšanu uz robežām, izraidīšanu no valsts brauciena laikā, atteikumu iebraukt valstī. Šādos gadījumos ORGANIZATORS ietur 100% brauciena samaksu un nesedz nekādus zaudējumus šajā sakarā.
   5.4. Gadījumā, ja KLIENTS nevar doties braucienā, KLIENTS ir tiesīgs ieteikt savā vietā citu personu, par to paziņojot ORGANIZATORAM ne vēlāk kā 20 dienas pirms brauciena sākuma datuma. Vārdu maiņas gadījumā ir spēkā avio u.c. biļešu operatora rezervācijas izmaiņas noteikumi, kuru papildus maksājumu gadījumā sedz KLIENTS.
   5.5. ORGANIZATORS neatbild par varbūtējiem transporta kavējumiem brauciena laikā, ja tos ir radījuši no izpildītāja neatkarīgi apstākļi (laika apstākļi, autoceļu sastrēgumi, robežsardzes un muitas darbību aizkavēšanās, autotransporta vadītāju obligātās atpūtas noteikumi ārvalstīs, notikuši negadījumi vai noziegumi, kā arī nepārvaramas varas izraisītie apstākļi).
  6. Pakalpojumā iekļautās izmaksas:
   Brauciena cenā iekļautās izmaksas ir norādītas attiecīgā piedāvājuma sadaļā “Piedzīvojuma cenā IR iekļauts”.
  7. Papildus izmaksas:
   Brauciena cenā neiekļautās izmaksas jeb papildus izmasas ir norādītas attiecīgā piedāvājuma sadaļā „Papildus izmaksas“.
  8. Pušu atbildība:
   8.1. Šajā līgumā neapskatītajos jautājumos puses vadās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajām tiesību normām.
   8.2. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izskatīta LR likumdošanas noteiktajā kārtībā.
   8.3. Piesakoties attiecīgajam pakalpojumam un veicot rezervācijas maksu KLIENTS apstiprina, ka piekrīt šī līguma nosacījumiem.